Nyliga inlägg

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
For English version, se below.
Med utgångspunkt i den senaste tidens händelser och debatt inom HEMA-världen, gör Göteborgs Historiska Fäktskola (GHFS) följande uttalande:

GHFS står idag för följande värdegrund, vilken även är Svenska Riksidrottsförbundets värdegrund:
-   Glädje och gemenskap. Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
-   Demokrati och delaktighet. Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
-   Allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, könsidentitet eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
-   Rent spel. Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Sverige har en stark föreningskultur med stark koppling till demokrati. För att läsa mer om hur svenskt idrottsliv fungerar och är uppbyggt. Se Riksidrottsförbundets hemsida www.RF.se

GHFS har idag cirka 160 medlemmar med olika bakgrund, nationaliteter och värderingar. Vi arbetar dagligen med att lära ut HEMA och att lära ut den föreningsdemokratiska tradition som finns i Sverige. Vi arbetar även med inkluderande projekt. Ett exempel på det är ett EU-sponsrat ERASMUS-projekt som syftar till att ta fram ”Best practise” för personer med funktionsnedsättningar.   

GHFS är en klubb som accepterar ALLA människor som medlemmar så länge de följer våra regler när de verkar inom klubbens verksamheter. GHFS välkomnar medlemmar som verkar inom politiken. Både på den extrema vänster- som extrema högerkanten och allt däremellan. ALLA är välkomna så länge de följer reglerna och inte blandar in sin politik när de tränar, tävlar eller i andra sammanhang representerar GHFS.
I det aktuella fallet har inget brott mot GHFS regler eller värdegrund skett och GHFS har ingen anledning att överväga någon form av disciplinära åtgärder mot någon medlem i föreningen.

Utöver ovan vill GHFS tydliggöra följande:

GHFS är och förblir en politiskt obunden organisation. GHFS vänder sig starkt mot försök att politisera HEMA och försök att göra HEMA-världen till en arena för politik. GHFS vänder sig starkt emot försök att medvetet göra kopplingar mellan GHFS och politik och därmed tillskriva GHFS värderingar och åsikter. GHFS kommer aldrig acceptera smutskastning av enskilda medlemmar, klubbar eller HEMA.

GHFS vänder sig starkt emot att medvetet endast försöka se det ”dåliga” i andra människor och istället för att söka dialog och förståelse försöka ”brännmärka” och misskreditera andra. Vi uppmanar istället till förståelse och dialog.

GHFS tror inte på drev. GHFS tror inte heller på uteslutning av medlemmar med olika politiska åsikter och värderingar. GHFS tror att sådant enbart skapar polariseringar och spänningar. GHFS tror på ”mötet” mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter såsom t ex kön, religion, kultur och värderingar. GHFS tror att möten i en kamratlig och opolitisk miljö främjar samhället i stort och det debattklimat som där finns och att det finns ett stort egenvärde i detta.

GHFS inser sitt ansvar att som förening fostra människor till vad vi anser är sunda demokratiska värderingar enligt RF:s riktlinjer. Det anser vi görs bäst genom att vara goda föredömen och tydligt förklara vilka värderingar vi står för samt genom att välkomna ALLA in i vår gemenskap. 
 
Göteborgs Historiska Fäktskola
genom styrelsen
Anders Söderberg
Conny Corneliusson
Emeli Eriksson
Hans Nordström
Johan Norberg
Kim Johansson
Magnus Delin
Martina Devoti


English

In response to recent incidents and debate in the HEMA community the Gothenburg Historical Fencing School (GHFS) issues the following statement:

The GHFS has the following core values, shared by the Swedish Sports Confederation:
-   Sport is joy. Joy and camaraderie are strong incentives in sports. We aim to perform and develop all our activities in such a way as to have fun, feel well and perform better.
-   Democracy and participation. Club democracy means that all members are equal. Participation means that all members are entitled to participate in the decision making of their club and share in the responsibilities of its activities. Democracy and participation shall be exerted on equal grounds irrespective of gender and background.
-   Everyone’s right to participate. Everyone’s right to participate means that anyone who wishes to participate in club activities shall be allowed to do so according to their own abilities and circumstances. This applies regardless of nationality, ethnicity, religion, sex, gender identity or sexual orientation as well as physical and mental capacities.
-   Fair play. Fair play and honesty are prerequisites for competing on equal terms. This means honouring agreements and practicing good ethics and morals. It also includes actively working to prevent doping, match fixing, corruption and various forms of cheating as well as bullying, harassment and violence both on and off the field.

”Sweden has a strong tradition of voluntary associations based on democratic principles. For more information on how Swedish sports works and are organized, please read page 11 of the enclosed pdf by the Swedish Sports Confederation.”

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/documents-in-english/sport-in-sweden-a-presentation-of-sport-in-sweden.pdf

Today the GHFS has around 160 members of varying backgrounds, nationalities and values. We work daily with teaching HEMA and the democratic principles of Swedish sport associations. We also work with projects aimed at increasing inclusion. An example of this is a EU funded ERASMUS project which aims to create best practice for people with disabilities.

GHFS is a club which accepts ALL people as members providing they follow our rules during club activities. GHFS welcome all members who are active in politics. Both on the far left, the far right and everything in between. EVERYONE is welcome if they follow the rules and refrain from promoting or otherwise involving their political ideas while training, competing or are otherwise acting as representatives for GHFS.

In the case currently being discussed, no breach of GHFS rules or values has occurred and GHFS has no reason to consider any kind of disciplinary action against any club member.

In addition to the above, GHFS wants to clarify the following:

The GHFS is and remains a politically unaffiliated organization. GHFS strongly oppose any attempt to politicize HEMA and make its community an arena for politics. GHFS strongly oppose any attempt to intentionally make connections between GHFS and politics and thereby attribute values and opinions to the club. GHFS will never accept smearing of individual members, clubs or HEMA in large.

GHFS strongly oppose deliberately focusing on people's ”bad” sides and avoiding dialogue and understanding in attempts to “excommunicate” and discredit others. We call on people to seek dialogue and understanding.

GHFS does not believe in witch hunts. GHFS does not believe in expulsion of members for their personal beliefs and values. GHFS believes such things will only result in polarization and increased tensions. GHFS believes in the meeting between people with different backgrounds and experiences, such as gender, religion, culture and values. GHFS believes meeting in a friendly and apolitical environment benefits society and its capacity for meaningful discussion, which has intrinsic value.

GHFS realizes its responsibility as a voluntary association to teach people sound democratic values according to those laid out by the Swedish Sports Confederation. This is best done in our view by being good role models and clearly explain the values we stand for and by welcoming EVERYONE into our community.
 
Gothenburg Historical Fencing School
issued by the club board
Anders Söderberg
Conny Corneliusson
Emeli Eriksson
Hans Nordström
Johan Norberg
Kim Johansson
Magnus Delin
Martina Devoti
22
Hej

Bifogat är GHFS officiella uttalande om de skriverier och anklagelser som varit under slutet maj och början av juni månad.

Attached is the official statement of GHFS board concering the writings and accusations. Swedish verson först. English below.

// GHFS styrelse genom Conny Corneliusson
23
Tillkännagivanden / Kvällsakademi 06/16
« Senaste inlägg av Martina Devoti skrivet 2018-06-11, 18:48:23 »
Snart är terminen slut och vi vill avsluta i stil innan alla går på semester: här är årets andra kvällsakademi!

Kvällens föreläsare är vår Kristine Konsmo och hon kommer berätta om "Forms: Ballet's role as a tool for training fencing".

Vi kommer börja med en liten sparringsession för alla nybörjare som vill testa vad de har lärt sig. -Som vanligt finns registeringstabellen på skeppet, anmäl er som snart som möjligt! :)

Ungefärliga tider:
13:30 Dörrarna öppnas
14:00 Matchstart
18:00 Föreläsning
19.00 Gemensam utgång

Varmt välkomna! :)

INFO om sparring följer nedan:

Vem är nybörjare? Alla utan tävlingserfarenhet eller som på sin höjd deltagit i klubbinterna tävlingar, bortsett från de som placerat sig top tre i en intern sparringsomgågn.
Tränar du långsvärd och har tillbringat mer än en hel termin i fortsättningsgruppen räknas du inte heller längre som en nybörjare, så se till att ta chansen medan du har den (liknande tidsramar gäller givetvis även för sablerister och bucklerister). Kolla lite med din tränare om du är osäker.
Nybörjare som vill delta i sparringen anmäler sig på lappen på anslagstavlan i lokalen, eller skriver "vill delta i sparring" på event wall.
Exakt sparringsformat kommer bestämmas när vi har den totala deltagarlistan.

Deltagande skall vara på plats kl 13:30
Plats: Skeppet, Bruksgatan 17.

Alla icke-sparrandes uppmuntras naturligtvis att komma och heja på deltagarna.

Utrustning:
Nylonsimulatorer.
Skydd: Mask, halsskydd, handskar, suspensoar, bröstskydd.
Knä och armbågsskydd rekommenderas.

Vissa delar går att låna, men ju mer personliga skydd ni har desto smidigare kommer det att gå.
Framför allt susp är av många skäl trevligast att ha en egen!

Funktionärer:
Skrev jag heja ovanför?
Icke-sparrande uppmuntras givetvis att öva på att vara funktionärer!
anmäl er till Emeli eller Martina.
24
Här är skolschemat för fredagen.

// Conny
25
Filer som kan var av nytta. Bl.a. schema för fredag, lördagen och söndagen.

Vi är grupp 2. Dvs vi tar Göteborgs Fäktföreningsplats vad gäller schema samt yta. Det innebär dessvärre att vi får en långsmal yta men den är i ena kanten av området så det borde ge möjlighet att utvidga den. OBS. Kartan är sedd från norr och inte mot norr. Det innebär att vår plats är närmast "huvudgatan" och stora entrén.

// Conny
26
Jag och Annika C kan vara med på söndagen.

// Conny
27
Tillkännagivanden / Intresseanmälan Olympic day på liseberg. Bråttom!!!
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2018-04-25, 13:50:56 »
Intresseanmälan för Olympiska dagarna på Liseberg nästa helg.
När du anmäler ditt intresse, skriv då vilka tider du är intresserad av att vara med, samt vilka träningsgrupper du kan tänka dig att representera.
Anmäl intresse innan torsdag lunch (alltså torsdag 26/4, det är i morgon)!!! Snabba ryck, vi vet, men vi fick informationen idag. Detta är för att vi vill se att vi har tillräckligt många för att det skall vara värt det.

Nästa helg, 4-6 Maj, kommer något som heter Olympiska dagarna arrangeras på Liseberg och massor av föreningar kommer att vara där och visa upp sig, och det kommer att vara öppet hus för allmänheten på lördag-söndag, samt för skolungdomar i åk 4 på fredagen.
Vi måste svara mycket snabbt på om vi vill vara med, och det vill vi, men då behöver vi ha tillräckligt stort intresse från er i klubben så att vi har täckning för hela tiden. Obs, om vi inte kan på fredagen så får vi fortfarande vara med på lördag och söndag, men om några även vill på fredagen vore det guld.
Det blir i första hand att prata med folk om vad vi gör, visa upp våra grejor och vår träning, samt uppvisningssparras en del.
Tiderna kommer att vara såhär:
Fredag: 09.00 till någon gång på eftermiddagen.
Lördag: 11.30 till 17.00
Söndag: 11.30 till 17.00
Vi blir bjudna på lunch och föreningen får ett litet pengabidrag, men vi gör det framförallt för exponeringen och att ragga nya medlemmar.
Den här informationen ligger på FB och på forumet, anmäl er i valfri tråd.
Med information kommer.


https://www.liseberg.se/evenemang/alla/olympic-day/
28
Tillkännagivanden / Re: LOKALINFORMATION
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2018-04-18, 16:39:02 »
Senaste uppdateringen från Convista om hur länge vi får vara kvar:
Om en ny månad börjar och vi inte hör något så har convista fått förlängt en månad från sina överordnade. Detta betyder just nu att vi är kvar till slutet av Maj utan problem (och som jag tolkar det, att om maj hinner börja, så är vi kvar till slutet av Juni osv).


29
Tillkännagivanden / LOKALINFORMATION
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2018-04-18, 16:34:59 »
Nu blev det stora bokstäver så att den skall synas. Här tänkte vi posta aktuell information om lokalen.
30
Tillkännagivanden / Kvällsakademi 03/24
« Senaste inlägg av Martina Devoti skrivet 2018-03-13, 20:31:44 »
GHFS har nöjet att inbjuda sina fantastiska medlemmar till terminens första kvällsakademi!  ;D

Kvällens ämne är: "Montante - analysera och kategorisera Godhiños, Figueiredos och Barbarans regler", av Nico Gallardo från GFFG.

Men det finns självklart rum för roliga matcher innan föreläsningen... with a TWIST: blandade och slumpmässigt upplockade vapen! Anmäl er på registeringstabellen som finns på skeppet!

Ungefärliga tider:
16:00 Dörrarna öppnas
17:00 Matchstart
18:30 Fika
19:00 Föreläsning
20.00 Gemensam utgång

Kom och umgås med GHFS!  ;)
Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 10