Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Conny Corneliusson

Sidor: [1] 2 3 ... 31
1
Tillkännagivanden / Årsmöte 17:e februari 2019
« skrivet: 2019-01-08, 08:08:07 »
Hej alla medlemmar!

Nu närmar sig slutet på detta år, och vi kliver snart in i nästa lite bättre och lite starkare!
Och i och med detta så är det snart dags för ett nytt årsmöte den 17 Februari.
Plats: vår klubblokal.

Nuvarande medlemmar som betalar medlemsavgift senast två veckor innan mötet kommer ha rösträtt, annars gäller åtta veckor innan.
På mötet kommer bland annat en ny styrelse utses och beslut om olika saker så som förslag och annat som rör klubbens framtid.
Motioner om förslag ska lämnas in till Styrelsen senast 4 veckor innan.

Även om man inte har rösträtt är det alltid bra att gå då man kan tycka till om saker och ting, samt få lite insyn i hur det fungerar under både mötet men även inom hur klubben drivs och liknande:

Jag hoppas så många som möjligt dyker upp, Annars missar ni det viktiga beslutet om namn på lokalen ;)

MVH Styrelsen

2
For English version, se below.
Med utgångspunkt i den senaste tidens händelser och debatt inom HEMA-världen, gör Göteborgs Historiska Fäktskola (GHFS) följande uttalande:

GHFS står idag för följande värdegrund, vilken även är Svenska Riksidrottsförbundets värdegrund:
-   Glädje och gemenskap. Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
-   Demokrati och delaktighet. Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
-   Allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, könsidentitet eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
-   Rent spel. Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Sverige har en stark föreningskultur med stark koppling till demokrati. För att läsa mer om hur svenskt idrottsliv fungerar och är uppbyggt. Se Riksidrottsförbundets hemsida www.RF.se

GHFS har idag cirka 160 medlemmar med olika bakgrund, nationaliteter och värderingar. Vi arbetar dagligen med att lära ut HEMA och att lära ut den föreningsdemokratiska tradition som finns i Sverige. Vi arbetar även med inkluderande projekt. Ett exempel på det är ett EU-sponsrat ERASMUS-projekt som syftar till att ta fram ”Best practise” för personer med funktionsnedsättningar.   

GHFS är en klubb som accepterar ALLA människor som medlemmar så länge de följer våra regler när de verkar inom klubbens verksamheter. GHFS välkomnar medlemmar som verkar inom politiken. Både på den extrema vänster- som extrema högerkanten och allt däremellan. ALLA är välkomna så länge de följer reglerna och inte blandar in sin politik när de tränar, tävlar eller i andra sammanhang representerar GHFS.
I det aktuella fallet har inget brott mot GHFS regler eller värdegrund skett och GHFS har ingen anledning att överväga någon form av disciplinära åtgärder mot någon medlem i föreningen.

Utöver ovan vill GHFS tydliggöra följande:

GHFS är och förblir en politiskt obunden organisation. GHFS vänder sig starkt mot försök att politisera HEMA och försök att göra HEMA-världen till en arena för politik. GHFS vänder sig starkt emot försök att medvetet göra kopplingar mellan GHFS och politik och därmed tillskriva GHFS värderingar och åsikter. GHFS kommer aldrig acceptera smutskastning av enskilda medlemmar, klubbar eller HEMA.

GHFS vänder sig starkt emot att medvetet endast försöka se det ”dåliga” i andra människor och istället för att söka dialog och förståelse försöka ”brännmärka” och misskreditera andra. Vi uppmanar istället till förståelse och dialog.

GHFS tror inte på drev. GHFS tror inte heller på uteslutning av medlemmar med olika politiska åsikter och värderingar. GHFS tror att sådant enbart skapar polariseringar och spänningar. GHFS tror på ”mötet” mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter såsom t ex kön, religion, kultur och värderingar. GHFS tror att möten i en kamratlig och opolitisk miljö främjar samhället i stort och det debattklimat som där finns och att det finns ett stort egenvärde i detta.

GHFS inser sitt ansvar att som förening fostra människor till vad vi anser är sunda demokratiska värderingar enligt RF:s riktlinjer. Det anser vi görs bäst genom att vara goda föredömen och tydligt förklara vilka värderingar vi står för samt genom att välkomna ALLA in i vår gemenskap. 
 
Göteborgs Historiska Fäktskola
genom styrelsen
Anders Söderberg
Conny Corneliusson
Emeli Eriksson
Hans Nordström
Johan Norberg
Kim Johansson
Magnus Delin
Martina Devoti


English

In response to recent incidents and debate in the HEMA community the Gothenburg Historical Fencing School (GHFS) issues the following statement:

The GHFS has the following core values, shared by the Swedish Sports Confederation:
-   Sport is joy. Joy and camaraderie are strong incentives in sports. We aim to perform and develop all our activities in such a way as to have fun, feel well and perform better.
-   Democracy and participation. Club democracy means that all members are equal. Participation means that all members are entitled to participate in the decision making of their club and share in the responsibilities of its activities. Democracy and participation shall be exerted on equal grounds irrespective of gender and background.
-   Everyone’s right to participate. Everyone’s right to participate means that anyone who wishes to participate in club activities shall be allowed to do so according to their own abilities and circumstances. This applies regardless of nationality, ethnicity, religion, sex, gender identity or sexual orientation as well as physical and mental capacities.
-   Fair play. Fair play and honesty are prerequisites for competing on equal terms. This means honouring agreements and practicing good ethics and morals. It also includes actively working to prevent doping, match fixing, corruption and various forms of cheating as well as bullying, harassment and violence both on and off the field.

”Sweden has a strong tradition of voluntary associations based on democratic principles. For more information on how Swedish sports works and are organized, please read page 11 of the enclosed pdf by the Swedish Sports Confederation.”

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/documents-in-english/sport-in-sweden-a-presentation-of-sport-in-sweden.pdf

Today the GHFS has around 160 members of varying backgrounds, nationalities and values. We work daily with teaching HEMA and the democratic principles of Swedish sport associations. We also work with projects aimed at increasing inclusion. An example of this is a EU funded ERASMUS project which aims to create best practice for people with disabilities.

GHFS is a club which accepts ALL people as members providing they follow our rules during club activities. GHFS welcome all members who are active in politics. Both on the far left, the far right and everything in between. EVERYONE is welcome if they follow the rules and refrain from promoting or otherwise involving their political ideas while training, competing or are otherwise acting as representatives for GHFS.

In the case currently being discussed, no breach of GHFS rules or values has occurred and GHFS has no reason to consider any kind of disciplinary action against any club member.

In addition to the above, GHFS wants to clarify the following:

The GHFS is and remains a politically unaffiliated organization. GHFS strongly oppose any attempt to politicize HEMA and make its community an arena for politics. GHFS strongly oppose any attempt to intentionally make connections between GHFS and politics and thereby attribute values and opinions to the club. GHFS will never accept smearing of individual members, clubs or HEMA in large.

GHFS strongly oppose deliberately focusing on people's ”bad” sides and avoiding dialogue and understanding in attempts to “excommunicate” and discredit others. We call on people to seek dialogue and understanding.

GHFS does not believe in witch hunts. GHFS does not believe in expulsion of members for their personal beliefs and values. GHFS believes such things will only result in polarization and increased tensions. GHFS believes in the meeting between people with different backgrounds and experiences, such as gender, religion, culture and values. GHFS believes meeting in a friendly and apolitical environment benefits society and its capacity for meaningful discussion, which has intrinsic value.

GHFS realizes its responsibility as a voluntary association to teach people sound democratic values according to those laid out by the Swedish Sports Confederation. This is best done in our view by being good role models and clearly explain the values we stand for and by welcoming EVERYONE into our community.
 
Gothenburg Historical Fencing School
issued by the club board
Anders Söderberg
Conny Corneliusson
Emeli Eriksson
Hans Nordström
Johan Norberg
Kim Johansson
Magnus Delin
Martina Devoti

3
Hej

Bifogat är GHFS officiella uttalande om de skriverier och anklagelser som varit under slutet maj och början av juni månad.

Attached is the official statement of GHFS board concering the writings and accusations. Swedish verson först. English below.

// GHFS styrelse genom Conny Corneliusson

4
Här är skolschemat för fredagen.

// Conny

5
Filer som kan var av nytta. Bl.a. schema för fredag, lördagen och söndagen.

Vi är grupp 2. Dvs vi tar Göteborgs Fäktföreningsplats vad gäller schema samt yta. Det innebär dessvärre att vi får en långsmal yta men den är i ena kanten av området så det borde ge möjlighet att utvidga den. OBS. Kartan är sedd från norr och inte mot norr. Det innebär att vår plats är närmast "huvudgatan" och stora entrén.

// Conny

6
Jag och Annika C kan vara med på söndagen.

// Conny

7
Tillkännagivanden / Träning torsdag 15:e dec
« skrivet: 2016-12-13, 19:15:40 »
TRÄNING TORSDAG 15:e dec!!!

På torsdag 15:e dec har GHFS fått ett bokat företagsevent kl 17:30-20:00. Detta innebär följande:

Grundkurs Långsvärd. Ni kan vara i Allez del av salen mellan kl 18 - 19:30 då Allez har egen träning.

Fortsättningskurs Långsvärd. Ni får tillgång till mattan och vår del av lokalen kl 20:00.

// Conny

8
Tillkännagivanden / Svensexa onsdag 10:e aug runt kl 16-19
« skrivet: 2016-07-29, 15:15:01 »
Hej

Om någon eller några hade tänkt träna onsdagen den 10:e augusti mellan kl 16 och 19-20 vill jag härmed bara upplysa om att det kommer att hållas ett svensexevent den tiden i lokalen. Det är dock inte någon stor grupp (7+ personer) så plats finns säkert för den som vill träna men inte fullt så mycket plats som man kanske är van vid.  :)

// Conny

9
Toppen  :)

Jag är glad att vi fick igenom nya stadgar efter att ha dragits med denna punkt 2-3 år.  Vi bör dock ha i åtanke att det vi som skapar praxis till hur vi vill att vår föreningen ska vara och fungera. Stadgarna är endast ett ramverk att hålla oss inom samt ett stöd när vi "misslyckas" med att hantera saker mellan oss :)

// Conny

10
Tillkännagivanden / Re: Swordfish 2015
« skrivet: 2015-11-02, 14:32:10 »
SWORDFISH!

Hej alla. Tack för detta fantastiska event. :D  270+ personer från 21+ länder är återigen rekord. Att genomföra ett event i denna storlek är omöjligt om inte många personer ställer upp och bidrar med tid, engagemang och muskelkraft. Det finns substans bakom påståendet att Swordfish är världens bästa HEMAevent. Tack alla som ställde upp, jobbade och slet inför och under och dessa dagar.  :)

Dock, det återstår en del arbete. Det ekonomiska måste få ett avslut. Jag vill därför be er som har haft utlägg och/eller ska ha någon form av återbetalning eller känner till någon form av kostnad som jag behöver ha reda på, kontakta mig bums. Vänta INTE med det. Min ambition är att allt ska vara klart under november månad. Att komma efter det är inte ok. Kontakta mig via FB eller genom mail: corneliusson75@gmail.com

// Conny

11
Hej

Vill bara påminna om att Långsvärd-grundkurs denna veckan med början idag tränar i Katrinelundsgymnasiets gymnastikhall. Tiden är kl 18-20.

Nästa träning är FREDAG 16:e oktober kl 19:30-21:30.

Ring mig (0700-82 40 92) eller någon annan inom GHFS om du inte hittar.

// Conny

12
Tillkännagivanden / Re: Filminspelning - Skjutet på framtiden
« skrivet: 2015-07-09, 07:52:11 »
Läst.

// Conny

13
Tillkännagivanden / Re: Call to Arms! Flytthjälp från Bohusgatan
« skrivet: 2015-06-26, 07:40:10 »
Det är bra om vi blir många. Då går det fort och snabbt.  :)

// Conny

14
Jag planerar att dyka upp. Jag antar att det var i den här tråden man skulle säga det?

Hej Timur

Här eller på FB, spelar ingen roll. Vi verkar bli runt 23 personer som det ser ut idag.

Väl mött på söndag

// Conny

15
KALLELSE TILL GHFS ÅRSMÖTE!

När: Söndag 2:a februari
Tid: 11:00
Plats: Katrinelundsgymnasiet (gympahallen)

OBS!
Medlemsavgift måste vara betald för att erhålla rösträtt! Det är 2013 års avgift som gäller tills årsmötet har sagt annat. Dvs 600 kr.

Föreningen kommer att bjuda på lättare förtäring, läsk, godis, frukt och är därför tacksam om så många som möjligt anmäler att de kommer. Här i denna tråd eller på tråden i facebook där denna kallelse också ligger.

Årsmöten brukar ta 3-4 timmar, men det varierar.

Motioner och övriga skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet, 26/1.

Kom och gör din röst hörd. Det är TILLSAMMANS som vi skapar den fantastiska föreningen Göteborgs Historiska Fäktskola!

Väl mött
Styrelsen

Sidor: [1] 2 3 ... 31